Prowadzisz działalność nierejestrowaną? Możesz przyjmować płatności dzięki CashBill

Prowadzisz działalność nierejestrowaną? Możesz przyjmować płatności dzięki CashBill

CashBill jest jedną z niewielu Krajowych Instytucji Płatniczych, która obsługuje osoby prowadzące tzw. działalność nierejestrowaną, świadcząc na ich rzecz usługi “acquiringu”, czyli usługi płatności w Internecie, w Polsce często kojarzone i utożsamiane z usługami “pay-by-link” i BLIK.

Czy osoba fizyczna może być uznana za akceptanta?

Akceptantami, zgodnie z kluczową dla CashBill Ustawą o usługach płatniczych mogą być wyłącznie podmioty „inne niż konsumenci”. Budzi to wątpliwości co do tego, czy skoro Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie uznaje prowadzenia działalności nierejestrowanej za działalność gospodarczą, instytucje płatnicze mogą świadczyć tego rodzaju usługi na rzecz osób prowadzących działalność nierejestrowaną. W ocenie CashBill osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą być uznane za akceptantów – i to pomimo treści art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Przedsiębiorców, który stanowi, że działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wykonywanie działalności nieewidencjonowanej nie wyklucza natomiast możliwości uznania wykonującej ją osoby za przedsiębiorcę w rozumieniu innych ustaw, w tym w szczególności w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

W efekcie CashBill uznaje, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą być uznawane za akceptantów, a zatem – nie ma przeszkód, by świadczyć na ich rzecz usługi płatnicze w zakresie “acquiringu”.

Jeśli tak, to na jakich warunkach obywa się współpraca i udostępnienie bramek płatności?

CashBill oferuje dla podmiotów prowadzących działalność nierejestrowaną tożsame warunki współpracy jak w przypadku innych klientów (przedsiębiorców). Współpraca odbywa się na podstawie Regulaminów Płatności i Regulaminów Serwisu dostępnych na stronie CashBill, w zakładce Do pobrania. Nawiązanie współpracy wymaga przede wszystkim zarejestrowania konta w systemie CashBill.

Samo założenie konta nie jest jednak równoznaczne z rozpoczęciem współpracy. Przed nawiązaniem współpracy z osobą prowadzącą działalność nierejestrowaną CashBill zobowiązana jest zastosować wobec takiej osoby tzw. środki bezpieczeństwa finansowego na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czynności te obejmują weryfikację kim jest klient, czym się zajmuje i czy rzeczywiście jest osobą, za którą się podaje. Konieczne jest również przesłanie na rzecz CashBill symbolicznego (2 zł) przelewu weryfikacyjnego celem potwierdzenia, że rachunek bankowy, na który trafią pieniądze rzeczywiście należy do klienta.

Dopiero po pomyślnym przeprowadzeniu wspomnianej weryfikacji CashBill może rozpocząć współpracę z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną. Co najważniejsze, na akceptancie spoczywa obowiązek zarejestrowania działalności, gdy jego przychód przekroczy kwotę 1300 zł.

Sprawdź system płatności CashBill

Udostępnij: